Novosti

07 april, 2022.

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  Nj  E

Broj: 215-61/22
Datum:06.04.2022. godine

VATROGASNO DRUŠTVO „RIBNIK“
RASTOKA BB
RIBNIK   
                                                     
O  B  A  V  J  E  Š  T  E  Nj  E

Pozivaju se  lica sa područja opštine Ribnik, koja ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o zaštiti od požara („Službeni Glasnik opštine Ribnik“ br. 94/19) za vršenje dužnosti vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici Ribnik i to za: 

I –Upražnjene pozicije: 

1.    Vatrogasac spasilac............................................................... br. izvršilaca 3
2.    Vatrogasac vozač.....................................................................br. izvršilaca 2

II – Opšti i posebni uslovi 

Kandidati iz tačke 1. i 2. treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Statutom Vatrogasnog društva „Ribnik “, Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti od požara.

III– Potrebna dokumenta 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
-    kopiju lične karte,
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat dostavlja ovjerene  foto-kopije:
-    diplome o završenoj srednjoj školi 
-    vozačke dozvole

IV – Rok za podnošenje prijava

Obavještenje će biti objavljeno na Oglasnoj tabli Opštine Ribnik i na zvaničnoj web stranici opštine Ribnik te na oglasnim tablama mjesnih zajednica.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Obavještenja.  Prijave na Javni poziv dostavljaju se lično ili poštom, na adresu: Vatrogasno društvo „Ribnik“ Rastoka bb. Sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu dobiti pozivom na broj telefona: 066/ 662 – 337, Danijel Mitrović.
 
Starješina VD „Ribnik“
Danijel Mitrović

Podeli: